Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 03 : 70
Năm 2021 : 260
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn giữa học kỳ I Năm học 2017-2018.

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HIỆP HÒA

         CÔNG ĐOÀN THCS HOÀNG THANH

 
 

 

 

Số:   02 /BC-CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

 

 

Hoàng Thanh, ngày 13 tháng  01 năm 2018

 

                                                                        

 BÁO CÁO

Kết quả hoạt động công tác công đoàn giữa học kỳ I

Năm học 2017-2018

 

          I-Tình hình cán bộ, giáo viên và lao động;

         ( Nhập biểu mẫu đính kèm)

         II- Kết quả các hoạt động:

          1.Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, lao động.

          - Nội dung tổ chức: ghi rõ những nội dung tuyên tuyền:

+Tặng bảo hiểm y tế cho người thân

          - Thời gian: Từ 1/11/2017 đến 17/11/2017

          - Hình thức tổ chức:  Tuyên truyền, khuyến khích, động viên.

          - Kết quả: ( Nhập biểu mẫu đính kèm)

          2. Phối hợp với chuyên môn tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

2.1 Phong trào thi đua đã thực hiện trong giữa học kỳ.

- Nội dung thi đua: +Thi đua hội giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 20/10; ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

+ Thi đua rèn luyện thể thao đảm bảo sức khỏe, thực hiện tốt công tác và chăm lo tốt cho gia đình.

- Kết quả: Đánh giá kết quả hoạt động của nội dung thi đua

( Nhập biểu mẫu đính kèm phong trào thi đua hai tốt).

2.2. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người lao động.

- Nội dung kiểm tra: Chế đội lương tháng .

- Kết quả kiểm tra:  Thực hiện tốt, đảm bảo chế độ cho người lao động, không sai phạm.

- Kiến nghị: Không

2.3. Kết quả việc thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009 về quy chế thực hiện công khai với cơ sở giáo dục.

 Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, những nội dung công khai theo quy định.

2.4.Tổ chức đời sống CB, GV, LĐ.    

- Nội dung tổ chức chăm lo đời sống: Công đoàn, nhà trường đã tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên trong giữa học kỳ: Thăm hỏi được... giáo viên ốm đau, bệnh tât, thai sản.

+ Đời sống vật chất, tinh thần: Xây dựng tập thể đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con cái và gia đình, không sảy ra mâu thuẫn, hỗ trợ giúp đỡ ĐVCĐ lúc khó khăn.

+ Văn hóa, văn nghệ, TDTT: Tham gia đầy đủ các hoạt động nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn,100% ĐVCĐ nhiệt tình. Tham gia sinh hoạt CLB thể thao ( bóng chuyền hơi) mỗi tuần 1 lần.

+ Chế độ chính sách: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

+ Tăng gia, sản xuất: 100% kinh tế các gia đình Công đoàn viên đều ở mức khá trở lên.

+ Kết quả xây dựng các loại quỹ: (Nhập biểu mẫu đính kèm)            

          3- Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

          Số cán bộ, giáo viên, lao động đang theo học các lớp nâng chuẩn: Không                                 - Họ tên giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo: Không

          4- Xếp loại thi đua giữa kỳ. ( Nhập biểu mẫu đính kèm)

Tổng số ĐVCĐ

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

24

5

14

6

0

 

          III- Kiến nghị, đề xuất: Không

          IV- Phương hướng hoạt động nửa kỳ tới: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định mới của tỉnh, của ngành về giáo dục và đào tạo; tuyên truyền, quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và 8 nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tổ chức quán triệt việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05/CT-TW của Bộ chính trị về việc "Đẩy mạnh việc thực hiên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nỗ lực tự rèn luyện đạo đức nhà giáo theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/9/2017 triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm học 2017-2018; tuyên truyền về pháp luật chủ quyền biển đảo; tuyên truyền và vận động nhà giáo, người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ; tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng trường học không khói thuốc lá.

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực; duy trì nền nếp, lề lối làm việc tại cơ quan; tập trung cao cho việc tự học để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; xây dựng kế hoạch để giáo viên giúp nhau về chuyên nghiệp vụ, tham gia có hiệu quả việc thi giáo viên giỏi các cấp và tích cực dạy học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo và người lao động. Cụ thể, tập trung quan tâm những nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo để phối hợp với lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể khác có kế hoạch thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời;  tham gia hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể thao; Tiếp tục xây dựng và phát huy có hiệu quả các loại quỹ công đoàn đặc biệt là quỹ “tương trợ đời sống”.

4. Phối hợp với chính quyền tổ chức giải Bóng chuyền hơi nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

5. Tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, ủng hộ công nhân viên chức vùng xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

6. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân.

          7. Tổ chức tốt hội nghị Sơ kết tổng kết học kì. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, trong hoạt động văn nghệ, thể thao và trong phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

8. Tăng cường công tác kiểm tra công đoàn, tập trung việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tài chính công đoàn và giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

9. Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn đảm bảo nghiêm túc việc dự toán, quyết toán, trích nộp, trả kinh phí công đoàn theo quy định.

10. Chủ động tham gia quản lý; phát huy dân chủ cơ sở; phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của ngành; tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng bền vững, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật và ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, với cộng đồng; phát huy vai trò của công đoàn trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; động viên đội ngũ nhà giáo và người lao động tích cực tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia có hiệu quả các kỳ thi do Sở giáo dục Bắc giang, Phòng giáo dục Hiệp Hòa tổ chức.

 

 

Nơi nhận:

- LĐLĐ huyện;

- Lưu CĐCS.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

  CHỦ TỊCH

 

 

 

                      Lê Thị Minh hiếu

  

              


Tác giả: c2hoangthanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới