Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 03 : 70
Năm 2021 : 260
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết công tác công đoàn học kỳ I, phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017-2018

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HIỆP HÒA

CÔNG ĐOÀN THCS HOÀNG THANH

 

Số:  03 /BC-CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Hoàng Thanh, ngày 13 tháng 01 năm 2018

 

 

 

BÁO CÁO

Sơ kết công tác công đoàn học kỳ I,

phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017-2018

 

Thực hiện sự lãnh, chỉ đạo của chi bộ Đảng và Liên đoàn Lao động huyện; học kỳ I năm học 2017-2018,  Ban Chấp hành Công đoàn trường THCS Hoàng Thanh đã triển khai, tổ chức có hiệu quả các hoạt động, kết quả cụ thể như sau:

 

  1. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM, THU NHẬP, ĐỜI SỐNG CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Hiện nay, toàn trường có 24 CNVCLĐ (nữ là: 20 người, chiếm 83.3%) đang công tác, làm việc tại các cơ quan. Nhìn chung đại bộ phận CNVCLĐ ổn định, yên tâm công tác, lao động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiền lương và thu nhập được cải thiện, thu nhập bình quân của công nhân lao động  đạt trên 2.900.000 đến 9.000.000đ/tháng. Điều kiện và môi trường làm việc của người lao động cơ bản được quan tâm cải thiện. Tuy nhiên, về tình hình đời sống văn hoá, tinh thần của người lao động vẫn còn khó khăn.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018.

1. Công tác chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động và hoạt động xã hội.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa ban hành Công văn số 04/LĐLĐ ngày 08/02/2017 về việc công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức hội nghị CB, CCVC, hội nghị người lao động năm 2017 tới công đoàn giáo dục huyện và các CĐCS trực thuộc. Kết quả đã triển khai tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Nhìn chung  công đoàn trường đã phát huy vai trò, chức năng của tổ chức, chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, đôn đốc NLĐ thực hiện theo đúng quy định. Các ĐVCĐ ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, tác dụng của việc thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức hội nghị CBCC, VC trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động  giảng dạy trong nhà trường.

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện  Công đoàn trường thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống của CNVCLĐ, phối hợp với chính quyền, Ban giám hiệu chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; Đặc biệt quan tâm đến đối tượng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục.

Động viên CB-GV-CNV tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đào tạo, CMNV, chính trị,  tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu mới.

          Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên để nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ đất nước, nhiệm vụ chính trị của ngành. Tuyên truyền sâu rộng nội dung cụ thể NQ Đại hội X liên đoàn lao động  huyện nhằm tạo sự chuyển biến về chất trong đội ngũ, từng bước nâng cao chất lượng GD.

Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị CBCC đầu năm, dân chủ công khai kế hoạch năm học và các chỉ tiêu thi đua, đi đến cam kết giữa công đoàn và chính quyền, giữa Gv với hiệu trưởng.

Mỗi Đoàn viên công đoàn đã có chuyển biến tích cực, có hiệu quả trong việc động viên nâng cao chất lượng đội ngũ, làm tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên, tạo điều kiện cho GV nâng coa chất lượng giảng dạy.

Động viên Gv tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin hiện đại trong giảng dạy.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn, Đoàn thanh niên tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong cán bộ đoàn viên CĐ về kết quả giáo dục, hiệu quả thi đua. Tổ chức cam kết không vi phạm qui chế kiểm tra, thi cử, chống bệnh thành tích, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không xếp HS ngồi nhầm lớp.

       3. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua như: "Giỏi việc trường, đảm việc nhà "; ... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện.

Công đoàn trường lựa chọn 5 ĐVCĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà "  học kì I năm học 2017-2018 và đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xét khen thưởng.

Kết quả đăng ký thi đua  học kì I năm học 2017- 2018:

- LĐTT: 18/24 ĐVCĐ

- Danh hiệu đăng kí thi đua cấp huyện: Tập thể Lao động tiên tiến:

4. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức vững mạnh.

Tính đến ngày 1/8/2017 Công đoàn trường kết nạp được 2 đoàn viên (nữ là: 2 đoàn viên).

5. Công tác Nữ công.

Chương trình công tác Nữ công năm học 2017- 2018 đã triển khai đến 100%  nữ  Đoàn viên công đoàn. Số nữ đăng ký danh hiệu thi đua “GVN, ĐVN”:  là 18/20, đăng ký chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 3 đồng chí.

Tổ chức thành công ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 cho các ĐVCĐ đi tham quan học tập tại Time sity Hà nội.

6. Công tác Tài chính.

 Được sự hướng dẫn LĐLĐ huyện,Công đoàn trường đã xây dựng dự toán tài chính năm 2018 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2017, thực hiện thu chi, quản lý tài chính, chi tiêu đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệm; tập trung kinh phí cho các hoạt động phong trào.

7. Công tác kiểm tra, hoạt động của UBKT.

-  ĐVCĐ thực hiện tốt không có sai phạm liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ nhất là công nhân lao động chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

  1. Nguyên nhân

Do công tác tuyên truyền chưa có nhiều hình thức phong phú, trình độ của cán bộ công đoàn còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều thời gian dành cho hoạt động công đoàn.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018.

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định mới của tỉnh, của ngành về giáo dục và đào tạo; tuyên truyền, quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và 8 nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tổ chức quán triệt việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05/CT-TW của Bộ chính trị về việc "Đẩy mạnh việc thực hiên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nỗ lực tự rèn luyện đạo đức nhà giáo theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/9/2017 triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm học 2017-2018; tuyên truyền về pháp luật chủ quyền biển đảo; tuyên truyền và vận động nhà giáo, người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ; tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng trường học không khói thuốc lá.

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực; duy trì nền nếp, lề lối làm việc tại cơ quan; tập trung cao cho việc tự học để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; xây dựng kế hoạch để giáo viên giúp nhau về chuyên nghiệp vụ, tham gia có hiệu quả việc thi giáo viên giỏi các cấp và tích cực dạy học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo và người lao động. Cụ thể, tập trung quan tâm những nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo để phối hợp với lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể khác có kế hoạch thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời;  tham gia hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể thao; Tiếp tục xây dựng và phát huy có hiệu quả các loại quỹ công đoàn đặc biệt là quỹ “tương trợ đời sống”. Nắm tình hình chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán, phối hợp tổ chức chăm lo tết cho CNLĐ.

4. Phối hợp với chính quyền tổ chức giải Bóng chuyền hơi nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

5. Tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, ủng hộ công nhân viên chức vùng xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

6. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân.

          7. Tổ chức tốt hội nghị Sơ kết tổng kết học kì, tổng kết năm học. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, trong hoạt động văn nghệ, thể thao và trong phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.Tổng hợp hồ sơ xét thi đua khen thưởng hoạt động Công đoàn tại LĐLĐ huyện năm 2018.

8. Tăng cường công tác kiểm tra công đoàn, tập trung việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tài chính công đoàn và giám sát thực hiện quy chế dân chủ .

9. Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn đảm bảo nghiêm túc việc dự toán, quyết toán, trích nộp, trả kinh phí công đoàn theo quy định.

10. Chủ động tham gia quản lý; phát huy dân chủ cơ sở; phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của ngành; tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng bền vững, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật và ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, với cộng đồng; phát huy vai trò của công đoàn trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; động viên đội ngũ nhà giáo và người lao động tích cực tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia có hiệu quả các kỳ thi do Sở giáo dục Bắc giang, Phòng giáo dục Hiệp Hòa tổ chức.

 

Nơi nhận:

- LĐLĐ huyện;

- Các đ/c Uỷ viên BCH, Uỷ viên UBKT;   

- Lưu CĐCS.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Minh Hiếu

 

 


Tác giả: c2hoangthanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới